فارسی
گروه پژوهشی نرم افزار

مجموعه ای متشکل از کارشناسان خبره در طراحی و پیاده سازی سامانه های سازمانی ، پیاده سازی الگوریتم ، فضای مجازی از اهداف بنیادین تشکیل این گروه می باشد.

لید: 
توانمند در طراحی و پیاده سازی برنامه های نرم افزاری در حوزه سازمانی، وب و موبایل